YÜZELLİLİKLER  LİSTESİ

 

 

 

( Milli Mücadele boyunca gerek İstanbul’da gerek Anadolu’nun dört bir köşesinde yüce amaçlar uğruna yapılan bu mücadeleyi baltalamaya çalışan çok miktarda işbirlikçi çıkarcı yoğun faaliyet içinde olmuştur.Milli Mücadele’nin askeri boyutu’nun başarıyla sonuçlandırılmasından sonra bu işbirlikçilerden 150’si 7 Haziran 1924 tarihinde çıkartılan bir bakanlar kurulu kararı ile yurt dışına sürgün edilmiştir. Aşağıda bu 150 işbirlikçinin isimleri yer almaktadır. )

 

 

 

VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ

 

Yaver-i Has Kiraz Hamdik

Hademe-i Hassa Kumandanı Zekit

Hazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağaü

Tütüncübaşı Şükrür

Şerkarin Yaverk

Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahire

Seryaver Avnir

Eski Hazine_i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refikg

 

 

 

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL KABİNE AZALARI

 

Eski Şeyhülislam Mustafa Sabrie

Eski Adliye Nazırı  Ali Rüşdiç

Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal (Artin)e

Eski Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi (Paşa)r

Eski Maarif Nazırı Rumbeyoğlu Fahreddin

Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi

 

 

 

 

SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA

 

Eski Marif Nazırı Hadi (Paşa)

Ayandan Şura-yı Devlet Eski Reisi Rıza Tevfik (Bölükbaşı)

Bern eski sefiri Reşat Halis

 

 

 

 

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL OLANLAR

 

Kuvve-i İnzibatiye Başkumandanı Süleyman Şefik (Paşa)

Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar Namıyla Maruf Tahsin

Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Ahmet Refik

Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı Ve Damat Ferit’in Yaveri Tarık Mümtaz

Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı Ali Nadir (Paşa)

Kuvve_i İnzibatiye Mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi Kaymakam Fettah

Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından Çopur Hakkı

 

 

 

 

MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN

 

Eski Bursa Valisi Gümülcineli İsmail

Ayandan Konyalı Zeynelabidin

Eski Cebelibereket Mutasarrıfı Fanizade Mesut

Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri Miralay Sadık

Eski Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rahmi

Eski Manisa Mutasarrıfı Giritli Hüsnü

Eski Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa (Paşa)

Uşak Belediye Reisi Hulusi

Eski Adapazarı Kaymakamı Hain Mustafa

Tekirdağ eski müftüsü Hafız Ahmet

Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı Sabit

Gaziantep Mutasarrıflığında bulunmuş Celal Kadri

Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi Adanalı Zeynelabidin

Mülga Eski Evkaf Nazırı Ayandan Vasfi Hoca

Eski Harput Vali Vekili Ali Galip

Eski Bursa Müftüsü Ömer Fevzi

Eski İzmir Kadı Müşaviri Ahmet Asım

Eski İstanbul Muhafızı Natık

Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Adil

Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Mehmet Ali

Eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili Salim (Mirimiran)

Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık eden Hoca Rasihzade İbrahim

Adana’da Vekillik eden Abdurrahman

Eski Karahisarışarki mebusu Ömer Fevzi

işkenceci Namıyla Maruf Mülazim Adil

İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Refik

Eski Kırkağaç Kaymakamı Şerif

Çanakkale eski Mutasarrıfı Manmut Mahir

İstanbul eski Merkez Kumandanı Emin

Kilis’te Kaymakamlık eden Sadullah Sami

Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili ve Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri

 

 

 

 

ETHEM VE AVANESİ

 

Çerkez Ethem

Ethem’in biraderi Reşit

Ethem’in biraderi Tevfik

Kuşçubaşı Eşref

Kuşçubaşı Eşref’in biraderi Hacı Sami

İzmirli eski Akhisar Kaymakamı Yüzbaşı Küçük Ethem

Düzceli Mehmet Oğlu Sami

Burhaniyeli Halil İbrahim

Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet

 

 

 

 

ÇERKEZ KONGRESİNE MURAHHAS OLARAK İŞTİRAK EDENLER

 

Hendek Kazasının Sümbüllü Karyesinden Bağ Osman

Eski İzmir Mutasarrıfı İbrahim Hakkı

Beraev Sait

Berzek Tahir

Adapazarının Harmantepe Karyesinden Maan Şirin

Söke Ereğlisi’nin Teke Karyesinden Koca Ömeroğlu Hüseyin

Adapazarı’nın Talustanbey Köyünden Bağ Kamil

Hamte Ahmet

Maan Ali

Kirmastı’nın Karaosman Karyesinden Harunreşit

Eskişehirli Hızır Hoca

Bigalı Nuri Bey oğlu İsa

Adapazarı’nın Şahinbey Karyesinden Lampat Yakup

Gönen’in Bayramiç Karyesinden Kumpat Hafız Sait

İzmir’de Davavekili Sait

Şamlı Ahmet Nuri

 

 

 

 

POLİSLER

 

İstanbul Polis eski Müdürü Tahsin

İstanbul Polis eski Müdür Muavini Kemal

Emniyetiumumiye Müdür Muavini Ispartalı Kemal

İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Başmemuru Hafız Sait

İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü Şeref

Arnavutköy Merkez eski Memuru Hacı Kemal

Şişli Komiseri Nedim

İzmir Merkez Memuru,Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı Fuat

Adana’da Polis Memurluğu eden Yolgeçenli Yusuf

Unkapanı Merkez Eski Memuru Sakallı Cemil

Büyükdere Merkez eski Memuru Mazlum

Beyoğlu eski İkinci Momiseri Fuat

 

 

 

 

GAZETECİLER

 

Serbesti Gazetesi sahibi ,Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanzade Rıfat

Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi Sait Molla

İzmir’de Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri,Darülhikmet azası İzmirli Hafız İsmail

Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi Refik Halit (KARAY)

Bandırma Adalet Gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Kemal

Edirne’de Teemin ve Elyevm,Selanik’te Hakikat Gazeteleri sahibi Neyir Mustafa

Eski Köylü Gazetesi muharriri Ferit

Alemdar Gazetesi sahibi Refii Cevat (ULUNAY)

Alemdar Gazetesi sahibi Pehlivan Kadri

Adana’da Ferda Gazetesi sahibi Fanizade Ali İlmi

Balıkesir’de İrşad Gazetesi sahiplerinden Trabzonlu Ömer Fevzi

Halep’te Doğru Yol Gazetesi sahibi Hasan Sadık

Köylü Gazetesi sahip ve müdürü İzmirli Refet

 

 

 

 

DİĞER ŞAHISLAR

 

Tarsuslu Kamil Paşazade Selami

Tarsuslu Kamil Paşazade Kemal

Süleymaniyeli Kürt Hakkı

Mustafa Sabri Hocanın oğlu İbrahim Sabri

Fabrikatör Bursalı Cemil

İngiliz Casusu Meşhur Çerkez Ragıp

Fransız Zabitliği yapan Haçinli Kazak Hasan

Eşkıya Reisi Süngülü Davut

Binbaşı Çerkez Bekir

Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi Necip

İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi Ahmet Hulusi

Uşak’ta Madanoğlu Mustafa

Gönen’in Tuzakçı Karyesinden Yusuf oğlu Remzi

Gönen’in Bayramiç Karyesinden Hacı Kasım Oğlu Zühtü

Gönen’in Balcı Karyesinden Kocagözün Osman oğlu Şakir

Gönen’in Muratlar Karyesinden Koç Mehmet oğlu Koç Ali

Gönen’in Ayvacık Karyesinden Mehmet oğlu Aziz

Gönen’in Keçeler Karyesinden Bağcılı Ahmet oğlu Osman

Susurluk Yıldız Karyesinden Molla Süleyman oğlu İzzet

Gönen’in Muratlar Karyesinden Hüseyin oğlu Kazım

Gönen’in Balcı Karyesinden Bekir oğlu Arap Mahmut

Gönen’in Rüstem Karyesinden Gardiyan Yusuf

Gönen’in Balcı Karyesinden Ömer oğlu Eyüp

Gönen’in Keçeler Karyesinden Talustan oğlu İbrahim Çavuş

Gönen’in Balcı Karyesinden Topallı Şerif oğlu İbrahim

Gönen’in Keçeler Karyesinden Topal Ömer oğlu İdris

Manyas’ın Bolcaağaç Karyesinden Kurhoğlu İsmail

Gönen’in Keçeler Karyesinden Muhtar Hacı oğlu İshak

Marmaranın Kayapınar Karyesinden Yusuf oğlu İshak

Manyas’ın Kızlık Karyesinden Ali Bey oğlu Sabit

Gönen’in Balcı Karyesinden Veli oğlu Selim

Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman

Manyas Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil

Gönen’in Keçidere Karyesinden Hüseyin oğlu Galip

Manyas Hacıyakup Karyesinden Çerkez Sait oğlu Salih

Manyas’ın Hacıyakup Karyesinden Maktul Şevket’in biraderi İsmail

Gönen’in Keçeler Karyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım

Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal

Manyas’ın Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe

Gönen’in Kızlık Karyesinden Pallaç oğlu Kemal

Gönen’in Keçeler Karyesinden Tuğ oğlu Mehmet

 

 

150’likler listesinin altında imzası bulunan hükümet üyelerinin listesi şöyledirk

Başvekil ve Hariciye Vekili  İsmet (İNÖNÜ)t

Müdafaai Milliye Vekili Kazım (ÖZALP)ü

Adliye Vekili Mustafa Necatir

Dahiliye Vekili Recep (PEKER)k

Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr.Refik (SAYDAM)e

Maarif Vekili Vasıf (ÇINAR)r

Maaliye Vekili Mustafa Abdülhalik (RENDA)g

Mübadele,İmar ve İskan Vekili Mahmut Celal (BAYAR)e

Nafia Vekili Süleyman Sırrı (DAY)ç

Ticaret Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)e

Zıraat Vekaleti Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)r