İKTİSADİ MÜESSESELERDE

MECBURİ TÜRKÇE  KULLANILMASINA

DAİR KANUN

 

 

 

Kanun Numarası : 805

Kabul Tarihi       :  10.4.1926

 

 

Madde 1.

Türkiye tabiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, Türkiye dahilindeki her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecburdurlar.

 

Madde 2.

Ecnebi şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk müessesatı ile ve Türkiye tebasından olan efrat ile muhabere, muamele ve temaslarına ve devair ve memurini devletten birine ibraz mecburiyetinde bulundukları evrak ve defterlerine hasredilmiştir.

 

Madde 3.

İkinci maddede mezkur şirket ve müesseseler muamelatında Türkçeden başka bir lisanı dahi ilaveten kullanabilirlerse de asıl olan Türkçe olup mesul imzaların Türkçe metin zirine vazı mecburidir. Bu memnuiyete rağmen imza diğer lisanla yazılmış kısım ve nüshanın altına mevzu olsa dahi Türkçe muteberdir.

 

Madde 4.

Bu kanunun mevkii meriyete vaz’ından sonra birinci ve ikinci maddeler ahkamına muhalif olarak tanzim kılınmış olan evrak ve vesaik şirket ve müesseseler lehine nazarı itibare alınmaz.

 

Madde 5.

Yukarıdaki maddeler ahkamı 1 Kanunusani (Ocak) 1927 tarihinden itibaren tatbik edilir.

 

Madde 6.

Bu kanunun hilafına hareket edenler hakkında ait oldukları vekaletler memurini mahsusasının tutacakları zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.

 

Madde 7.

Bu kanun hilafında hareket edenler aleyhine ait olduğu vekaletlerin ve alakadarların müracaatı üzerine hukuku amme davası ikame olunur. Bu kanunun ahkamına muhalif hareket edenlerden birinci defasında 100 liradan 500 liraya kadar ağır cazayı nakdi alınır. Mükerrerinden iki kat alınmakla beraber ticarethaneleri bir haftadan bir seneye kadar sed ve icrayı ticaret etmeleri men olunur.

 

Madde 8.

İşbu kanun neşri tarihindenk muteberdir.t

 

Madde 9.

Buü kanununr icrasınak Ticaret,e Adliyer veg Nafiae (bayındırlık)ç Vekillerie memurdur.r