TEKKE VE ZAVİYELERLE

TÜRBELERİN KAPATILMASINA

VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİRTAKIM

UNVANLARIN ÖNLENMESİ VE KALDIRILMASINA

DAİR KANUN

 

 

 

Kanun Numarası : 677

Kabul Tarihi         : 30.11.1925

 

 

Madde 1.

Türkiye Cumhuriyeti içinde, gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak (mal sahibi olarak) şeyhin yönetimi altında gerekse başka şekillerde kurulmuş bulunan tüm tekke ve zaviyeler; sahiplerinin, diğer şekillerde haklarını kullanarak sahiplenmeleri devam etmek üzere tamamı kapatılmıştır. Bunlardan, yasal düzenlemelere uygun olarak,cani veya mescit (küçük cami) şeklinde kullanılanların faaliyeti sürer.

 

Genel olarak tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, naiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gaipten haber verme ve isteğine kavuşturmak amacı ile nüshacılık (muskacılık) gibi unvan ve sıfatlara ait hizmet görmek ve/veya kıyafeti giymek yasaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti içinde, sultanlara ait ya da bir tarikata yahut çıkar sağlamaya yönelik olanlarla tüm sair türbeler kapatılmış, türbedarlıklar kaldırılmıştır.Kapatılmış olan tekke ve zaviyeleri ya da türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden kuranlar veya tarikat ayini yapmak için geçici bile olsa, yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar yada bunlarla ilgili hizmetleri yahanlar veyahut kıyafetleri giyenler, üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere para cezası ile cezalandırılırlar.

 

Ek madde : (Kanun no :5438/1, Kabul Tarihi :10.6.1949)

Şeyhlik, babalık ve halifelik gibi, baş durumda bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşağı olmamak  üzere sürgün cezası ile cezalandırılırlar.(Sürgüncezası 13.7.1975 tarih ve 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki kanunun geçici 8 inci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

 

Madde 2.k

But kanunü yayımır tarihindenk geçerlidir.e

 

 

Madde 3.

Bur kanunung yürütülmesinee Bakanlarç Kurulue yetkilidir.r