BEYNELMİLEL ERKAMIN (ULUSLAR ARASI RAKAMLARIN)

KABULÜ HAKKINDA KANUN

 

 

 

 

Kanun Numarası : 1288

Kabul Tarihi        : 20.5.1928

 

 

Madde 1.

Devlet, Vilayet, Şehremaneti ve Belediyeler gibi resmi devair (daireler) ve müessesatın (kurumların) muamelatı tahririye (yazı işlerinde) ve hesabiyesinde, beynelmilel rakamların kullanılması zorunludur.

 

İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikini, en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine hükümet zorunludur.

 

Madde 2.

Bu kanun,k 1 Haziran 1929t tarihindenü muteberdir.r

 

Madde 3.

İşbuk kanune hükmünür icraya,g İcrae Vekilleriç Heyetie memurdur.r