OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İNKIRAZ BULUP

T.B.M.M. HÜKÜMETİ TEŞEKKÜL ETTİĞİNE DAİR

HEYETİ UMUMİYE KARARI

 

 

Karar Numarası : 307

Kabul Tarihi       : 30.10.1337 (1922)

 

 

 

            Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna (son bulduğuna) ve B.M.M. Hükümeti  teşekkül ettiğine ve yeni Türkiye Hükümetinin, Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim olup onun hududu milli dahilinde yeni varisi olduğuna ve Teşkilatı Esasiye Kanunile hukuku hükümrani Milletin nefsine verildiğinden, İstanbuldaki padişahlığın madum ve tarihe müntakil bulunduğuna ve İstanbulda meşru bir hükümet mevcut olmayıp İstanbul ve civarının B,M,M,’ne ait ve binaenaleyh oraların umuru idaresinin  de B.M.M. memurlarına tevdi edilmesine ve Türk Hükümetinin hakkı meşruu olan makamı hilafeti esir bulunduğu ecnebilerin elinden kurtaracağına karar verildi.