BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSİ BAŞKUMANDAN

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE GAZİLİK ÜNVANI

İTA VE RÜTBEİ MÜŞİRİ TEVCİHİNE DAİR KANUN

 

 

 

Kabul Tarihi : 19 Eylül 1337 (1921)

 

 

 

Madde 1.

T.B.M.M. Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik ünvanı rütbei müşiri tevcih olunmuştur.

(T.B.M.M. Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir.)

 

 

Madde 2.

İşbut kanunü tarihir neşrindenk itibarene meriyülicradır.r

 

 

Madde 3.

İşbug kanunune icrasınaç B.M.M.e memurdur.r