YERLİ KUMAŞTAN ELBİSE GİYİLMESİNE

DAİR  KANUN

 

 

 

Kanun Numarası : 688

Kabul Tarihi        : 9.12.1925

 

 

Madde 1.

Muvazeneyi umumiye ve hususiye ve belediyelerden bedeli tesviye edilen elbise ve ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin ve müstahdemine yeknesak elbise ve kundura giydiren bilcümle müessese ve şirketlerin iştira edeceği ve ettireceği bu nevi levazım, yerli mamulatından tedarik edilir.

 

Madde 2.

İşbuk kanunt tarihiü neşrindenr muteberdir.k

 

Madde 3.

İşbue kanununr icrasınag İcrae Vekilleriç Heyetie memurdur.r