FİRARİLER HAKKINDA KANUN

 

 

 

Kanun Numarası : 21

Kabul Tarihi        : 11 Eylül 1336 (1920)

 

 

 

Madde 1.

Muvazzaf ve gönlü ile hizmeti askeriyeye dahil olupta firar edenler veya her ne surette olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari derdest (yakalama) ve sevkinde tekasül gösterenler ve firarileri ihfa ve iaşe ve ilbas edenler edenler hakkındaki mülki ve askeri kavaninde mevcut ahkam ve indelicap diğer güna mukarreratı cezaiyeyi müstakilen hüküm ve tenfiz etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalarından kürekkep (İstiklal Mahkemeleri) teşkil olunmuştur.

 

(Vazifeli ve gönüllü olarak askerlik hizmetine girip te firar edenler veya her ne şekilde olursa olsun firara sebep olanlar ve firari yakalama ve sevkinde ihmali olanlar ve firarileri saklayan, yedirip içiren ve kıyafet temin edenler hakkında mülki ve askeri kanunlarda bulunan hükümler ve ceza kanunlarına dayanarak hüküm vererek uygulamak amacıyla Büyük Millet Meclisi üyelerinden meydana gelen İstiklal Mahkemeleri oluşturulmuştur.)

 

 

Madde 2.

Bu mahkemeler azasının adedi üç olup Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti arasile intihap ve içlerinden birisi kendileri tarafından Reis addolunur.

 

(Bu mahkemelerin üye sayısı üç olup Büyük millet meclisinin yarıdan bir fazla oyu ile seçilir ve kendi aralarından birini Başkan olarak görevlendirirler.)

 

 

Madde 3.

İşbu mahkemelerin adedini ve mıntıkalarını Heyeti Vekilenin teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi tayin eder.

 

(Bu mahkemelerin sayısını ve sorumluluk bölgelerini Hükümetin teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi belirler.)

 

Madde 4.

İstiklal mahkemelerinin kararları kat’i olup infazına bilumum kuvayı müselleha ve gayrı müsellehi devlet memurdur.

 

(İstiklal Mahkemelerinin kararları kesin olup uygulanmasından asker ve sivil tüm devlet güçleri sorumludur.)

 

Madde 5.

İstiklal Mahkemelerinin evamir ve mukarreratını infaz etmeyenler veya infazda teallül gösterenler işbu mahkemeler tarafından tahtı muhakemeye alınırlar.

 

(İstiklal Mahkemelerinin emir ve kararlarını yerine getirmeyenler ve uygulamada ihmali görülenler yine bu mahkemeler tarafından yargılanır.)

 

Madde 6.

Her istiklal mahkemeleri ketebe ve müstahdemin maaşatı şehri yüz lirayı geçmeyecektir.

 

(Her İstiklal Mahkemesinin memurlarının ve hizmetlilerinin maaşları toplam yüz lirayı geçemez.)

 

Madde 7.

Her istiklal mahkemesi vazifeye mübadereti anında firari ve bakaya efradın bir müddeti muayyene zarfında icabetini teminen her türlü vesaiti tebliğiyeye müracaat ederler.

 

(Her istiklal mahkemesi görevi sırasında firari veya bakaya kişilerin belirli bir süre içinde teslimini sağlamak amacıyla her türlü bildirim vasıtasını kullanabilir.)

 

Madde 8.

İşbuk kanunt tarihit neşrindenr muteberdir.k

 

Madde 9.

İşbue kanununr icrasınag Büyüke Milletç Meclisie memurdur.r